Werkwijze advisering over bescherming tegen schadelijke stoffen

De Gezondheidsraad heeft de werkwijze gepubliceerd voor hun onderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende stoffen. Werknemers kunnen tijdens het werk worden blootgesteld aan tal van stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor hun gezondheid. De Gezondheidsraad heeft een vaste rol bij de advisering over de bescherming van werknemers tegen dergelijke negatieve invloeden. Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de raad de toxische eigenschappen en gezondheidseffecten van verschillende stoffen.

De vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) leidt gezondheidskundige advieswaarden af. Op basis daarvan kan de minister grenswaarden vaststellen (maximaal toegestane concentraties in de lucht op de werkplek). Twee vaste sub-commissies, Classificatie carcinogene stoffen en Classificatie reproductietoxische stoffen, stellen classificatievoorstellen op. Op basis daarvan kan de minister besluiten stoffen op te nemen in de officiële lijst van ‘kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen’.

De commissies baseren zich op de beschikbare wetenschappelijke literatuur en hanteren een vaste werkwijze bij het beoordelen van de kwaliteit van de studies en de bewijskracht voor het bestaan van een oorzakelijk verband om te kunnen adviseren.

In het vrijgegeven document beschrijft de Gezondheidsraad deze werkwijze. Het document is HIER te vinden.