Werk je met gevaarlijke stoffen? Dit verandert er in 2022!

Gevaarlijke stoffen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. Deze stoffen zijn nodig bij de productie van bijvoorbeeld goederen die in onze samenleving noodzakelijk zijn. Ook in 2022 vinden er veranderingen plaats op het gebied van het gevaarlijke stoffen.

1. Inspectie SZW verandert van naam

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ heten. In het dagelijks gebruik wordt al vaak de naam Arbeidsinspectie gebruikt. Door de naamswijziging wil de inspectie de verwarring voorkomen dat de organisatie als taak zou hebben om toezicht te houden op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Engelse naam voor de inspectie wordt ‘Netherlands Labour Authority’, afgekort NLA. Dit wordt ook de Nederlandse afkorting.

2. Richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen (PGS-37)
In de loop van 2022 komt naar verwachting de nieuwe richtlijn beschikbaar voor de veilige opslag van lithium(-ion)batterijen: PGS 37. Een concept is op dit moment in de maak. Hierbij spelen evofenedex en de leden van evofenedex een belangrijke rol.

Veiligheidsrisico’s
Voor de opslag tot 10.000 kg lithium-ion batterijen zijn er op dit moment nog geen eisen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling beschikbaar, terwijl het gebruik van deze batterijen de laatste jaren sterk toeneemt. Dit kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Ook leden van evofenedex krijgen door de toename in het gebruik steeds meer te maken met opslag (en soms transport) van lithium(-ion)batterijen. Reden voor evofenedex om nauw betrokken te zijn bij het opstellen van de nieuwe PGS-37-richtlijn.

Concept-richtlijn
evofenedex heeft samen met een aantal leden een netwerkgroep opgericht, waarbij leden vanuit hun praktijkervaring input konden geven voor de PGS-37-richtlijn. Vervolgens is – in samenwerking met diverse stakeholders uit het bedrijfsleven en de overheid – hard gewerkt aan het opstellen van een concept-richtlijn. Deze richtlijn bevat twee onderwerpen:

  • Hoe je op een veilige manier grote hoeveelheden lithium(-ion)batterijen opslaat.
  • Hoe je op een veilige manier met buurtbatterijen omgaat. Buurtbatterijen (ook wel EOS genoemd) zijn aan elkaar gekoppelde lithium(-ion)batterijen om energie in op te slaan en vervolgens om elektriciteit te leveren.


evofenedex streeft ernaar dat de nieuwe regels voor het opslaan van lithium(-ion)batterijen straks helder, uitvoerbaar en proportioneel zijn.

3. Nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022
Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bevat nieuwe regels voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan wet- en regelgeving voor natuur, milieu, water, wonen, infrastructuur en de inrichting van de ruimte. Ook de omgevingsregels die voor bijvoorbeeld chemische bedrijven gelden, vallen onder de wet.

Impact op ondernemers
Iedere ondernemer die een milieubelastende activiteit start, krijgt met de nieuwe Omgevingswet te maken. Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu heeft of kan hebben (als er iets misgaat). Denk bijvoorbeeld aan het lozen van afvalstoffen of het bouwen van een groot magazijn. Het is dus belangrijk om je van tevoren in deze nieuwe wet te verdiepen.

Wat gaat er veranderen?
Concreet zijn er drie belangrijke wijzigingen waar je als bedrijf rekening mee moet houden:

  1. Veel verantwoordelijkheden verschuiven van het Rijk en de provincie naar gemeenten. Deze maken vervolgens een eigen omgevingsplan.
  2. Bedrijven zijn straks zelf medeverantwoordelijk om belanghebbenden (zoals burgers en gemeenten) bij nieuwe activiteiten te betrekken.
  3. Voor bedrijven waar externe veiligheid een rol speelt (zoals de opslag van gevaarlijke stoffen) worden ‘aandachtsgebieden’ vastgesteld. Een gemeente kan dan mogelijk extra maatregelen nemen om groepen burgers te beschermen.


Tip: houdt het omgevingsplan van je gemeente in de gaten, ga op tijd in gesprek en zorg dat je op de hoogte bent van de nieuwe regels.

Meer weten? 
evofenedex heeft twee video’s met uitleg over de wet gemaakt:
Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=Rp7B59-UjlQ
Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=2gNfcLDf9Og

4. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen speerpunt controles Nederlandse Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) in 2022
Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland werken met gevaarlijke stoffen (waaronder ook de radioactieve stoffen vallen). De gevaren lopen daarbij uiteen van acute gevaren tot gevaren die de gezondheid op de lange termijn aantasten. Jaarlijks sterven zo’n 3000 (ex-)medewerkers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast gevaarlijke stoffen richt het programma van de Inspectie SZW zich in 2022 op biologische agentia.

Bij Brzo-bedrijven en overige (chemische) bedrijven richt het SZW-programma zich op de procesveiligheid en de bestrijding van acute en chronische blootstellingrisico’s bij gevaarlijke stoffen. Een van de activiteiten uit het programma 2022 is het uitvoeren van ongeveer 1200 inspecties op het gebied van chronische blootstelling aan gevaarlijke stoffen (zoals dieselmotoremissie, lasrook), waarvan 180 bij Brzo-bedrijven.

Het programma heeft als hoofddoel dat bedrijven de risico’s van gevaarlijke stoffen zodanig beheersen dat er geen zware ongevallen meer optreden en werknemers ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia en ioniserende straling geen gezondheidsschade oplopen. Het streven is dat alle werkgevers aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers beter te beschermen tegen de risico’s van procesonveiligheid, blootstelling aan CMR-stoffen, stralingsbronnen en biologische agentia.

Bron: Inspectie SZW (Jaarplan 2022)

5. Voorbereiding op gewijzigde voorschriften 2023
Het ADR, de overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, wordt elke twee jaar gewijzigd. Zo ook in 2023. Evofenedex houdt haar leden gedurende het jaar op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Ook vertelt evofenedex hoe je daar als bedrijf op in kunt spelen.

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

6. Overgangstermijn verplichte veiligheidsadviseur voor afzenders gevaarlijke stoffen loopt ten einde
Ben je afzender van de gevaarlijke stoffen, die zelf niet vervoert, laadt of lost of met dit vervoer samenhangende vul- of verpakkingswerkzaamheden verricht? Ook dan moet je een veiligheidsadviseur aanstellen. Door middel van een overgangstermijn in sectie 1.6.1.44 RID/ADN/ADR is dit uiterlijk 1 januari 2023 verplicht. Bereid je daarom goed voor in 2022.

Vragen of opmerkingen?
Als leden van evofenedex vragen hebben over de genoemde wijzigingen of veranderingen, kunnen zij contact opnemen met evofenedex specialisten, telefoon 079 3467 346, e-mail ledenservice@evofenedex.nl. Ook worden er gedurende het hele jaar onder meer artikelen geschreven en webinars/workshops georganiseerd over de wijzigingen. Wil je hier niets van missen? Meld je aan voor de tweewekelijkse kennisnieuwsbrief.