Arbeidsinspectie

Waarschuwing of sanctie van de Arbeidsinspectie voorkomen

Wat gebeurt er als de Arbeidsinspectie gebreken in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ontdekt? André de Ruijter van evofenedex gaf antwoord op deze vraag tijdens een workshop op de Dag van het Veilige Magazijn. “Bij een waarschuwing bevestigt de Arbeidsinspectie schriftelijk welke maatregelen het bedrijf moet nemen. Gebeurt dat niet, dan volgt een zwaardere sanctie.”

Alle bedrijven met meer dan één medewerker zijn RI&E-plichtig. Dat betekent dat zij de risico’s binnen hun bedrijf moeten inventariseren en daarvoor een plan van aanpak moeten opstellen. De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van deze wettelijke plicht. Als tijdens een controle blijkt dat de RI&E gebreken vertoont, kan de inspecteur verschillende maatregelen treffen. Hij kan een mondelinge afspraak maken over aanpassing van de RI&E of een waarschuwing geven, maar ook het werk stilleggen, een boete uitdelen of een proces-verbaal opmaken.

Arbeidsinspectie controleert

“Het doel van al deze maatregelen is om zo snel mogelijk een einde te maken aan de geconstateerde overtreding. Omdat deze sancties ook grote financiële consequenties kunnen hebben, hebben ze vaak ook een preventieve werking”, stelt André de Ruijter, bedrijfsadviseur magazijn en veiligheid bij evofenedex. “De Arbeidsinspectie bevestigt altijd schriftelijk welke sancties worden opgelegd, welke maatregelen moeten worden genomen en wanneer de overtreding moet zijn opgeheven. Dan komt de Arbeidsinspectie controleren of de maatregelen inderdaad zijn getroffen. Als dat niet het geval is, volgt een zwaardere sanctie.”


Preventief stilleggen

Zo’n vaart loopt het lang niet altijd. Als de overtreding niet ernstig is en de inspecteur erop vertrouwt dat het bedrijf de overtreding opheft, volstaat hij vaak met een mondelinge afspraak. Daarin geeft hij aan wat het bedrijf op welke termijn moet doen om de overtreding op te heffen. Als een mondelinge afspraak niet voldoende is, kan de inspecteur een waarschuwing geven of eisen dat de wet wordt nageleefd. “De inspecteur kan het bedrijf preventief stilleggen, maar alleen als het bedrijf eerst schriftelijk is gewaarschuwd. Dat vindt plaats bij een overtreding van een concrete norm in de wet. Denk aan een geluidsnorm.”

Bedrijven zijn verplicht om mondelinge en schriftelijke waarschuwingen en eisen tot naleving van de wet op te volgen binnen de termijn die door de Arbeidsinspectie is gesteld. “Soms kan uitstel worden aangevraagd, bijvoorbeeld als materiaal met een lange levertijd moet worden besteld. Dat kan alleen als je de communicatielijnen openhoudt. Dan is de Arbeidsinspectie meestal wel genegen om de termijn op te rekken.”


Breng RI&E op orde

André de Ruijter adviseert bedrijven om hun RI&E op orde te brengen. “Neem de huidige RI&E en het plan van aanpak nog eens goed door. Voldoen die aan de huidige situatie? Zijn alle risico’s juist beoordeeld? En is het plan van aanpak nog actueel? Het kan zijn dat de omstandigheden in het bedrijf zijn veranderd, waardoor aanpassing noodzakelijk is. Inventariseer en evalueer de risico’s die niet zijn opgenomen en laat de RI&E aanpassen en nog eens toetsen. En betrek je medewerkers daarbij.”

De volledige workshop van André de Ruijter over de RI&E nog eens terugkijken? Ga naar het digitale magazine over de Dag van het Veilige Magazijn.