Volle zaal bij themamiddag “Veiligheid in de oppervlakte behandelende branche”

In de bedrijfsvoering was in het verleden het thema veiligheid vaak bijzaak. Mede onder druk van nieuwe wet- en regelgeving, maar ook vanwege het bewustzijn dat duurzame inzetbaarheid van mensen belangrijk is voor de bedrijfsvoering, wordt veiligheid steeds meer een hoofdzaak. Reden voor ION om nadrukkelijk op het thema “veiligheid in de oppervlakte behandelende branche” in te zetten. Vandaar dit nieuwe initiatief om (minimaal) 2 maal per jaar een evenement speciaal aan dit onderwerp te wijden zodat de verantwoordelijken voor veiligheid in de bedrijven met geestverwanten kunnen sparren en gelijk de nieuwe ontwikkelingen kunnen meenemen.

Het was nadrukkelijk de bedoeling om een interactieve middag te hebben met veel vragen, antwoorden en cases. Omdat het een eerste keer toch altijd even wennen is was ook een programma voorbereid om de discussies te beginnen. Het programma zag er als volgt uit:

  • Hoe te handelen bij inspecties in onze branche door Omgevingsdiensten en Arbeidsinspectie. Hier werd vooral ingegaan op de ervaringen van de afgelopen tijd waarbij medewerkers van het bureau van ION meeliepen met inspecties. 
  • De status van de uitvraag “gevaarlijke stoffen” door de Arbeidsinspectie en de positie van ION daarin. Hierbij werd ingegaan op de veranderingen bij het Bevoegd Gezag en de consequenties voor de leden. Ook werd getoond hoe de nabije toekomst er mogelijk uit zal gaan zien en welke positie ION daarin inneemt in de gesprekken. 
  • Toelichting op de veiligheidschecklist van ION. Deze checklist is gemaakt naar aanleiding van constateringen van ION collega’s tijdens schouwingen en (voor)inspecties. Alle punten werden kort toegelicht en veelal met voorbeelden uit de zaal herkenbaar gemaakt. Zie ook: https://vereniging-ion.nl/system/files/attachments/Checklist%20veilighe….
  • Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling om hier een droge opsomming van alle actuele wijzigingen te geven. Die worden aangereikt via de KWA module. Wel was het de bedoeling om de stemming van de aanwezigen te peilen over een aantal (toekomstgerichte) zaken waar ION namens de branche mee bezig is als input voor de positie van ION voor de discussies met de (Nederlandse en Europese) overheid. Dit deel kwam nog niet erg uit de verf en zal een volgende keer wat nadrukkelijker voorbereid moeten worden.
  • Uitleg project “horizontaal toezicht door inspecties”. Een ION pilot onder de vlag van Safety Delta Nederland (SDN). Een mooie kans om de branche veiliger te maken en als positief voorbeeld voor Nederland te worden neergezet. Het uiteindelijke doel is een groter veiligheid in de branche en minder inspecties door het Bevoegd Gezag. Opgemerkt wordt nog dat op 22 juni een congres over dit onderwerp geprogrammeerd staat. 
  • Toelichting op de Self Assessment Questionnaire (SAQ) van Safety Delta Nederland (SDN). Zie ook: https://www.veiligheidvoorop.nu/tools-en-publicaties/saq
  • Voor het gezamenlijk bespreken van veiligheidsissues in uw (MKB) bedrijf ((bijna)BRZO regelgeving) was nog wat plankenkoorts. Er werden geen cases aangedragen. Wel was er discussie over welke cases hier behandeld zouden kunnen worden en hoe zou dat ook anoniem kunnen. Toegezegd is dat ION een formulier zal ontwikkelen waarop bijna ongevallen gemeld kunnen worden en waarmee ze (anoniem) voorbereid kunnen worden voor kennisoverdracht tijdens het vervolg van deze themamiddag.