tata steel

Provincie geeft route naar vergunningen voor productie groen staal Tata Steel

De provincie Noord-Holland streeft naar het stroomlijnen van de vele vergunningen die nodig zijn voor de overschakeling door Tata Steel naar de productie van groen staal. Nadat Tata Steel de aanvragen voor vergunningen heeft ingediend moeten de vergunningen binnen 2 jaar, in het eerste kwartaal van 2026, kunnen worden verleend.

Dat is mogelijk als aan randvoorwaarden wordt voldaan en andere partijen meewerken. Na het realiseren van de installaties voor de productie groen staal kan de op kolen gestookte kooksgasfabriek 2 worden gesloten.

Gedeputeerde Staten geven op verzoek van Provinciale Staten inzicht in de procedures en termijnen voor het verlenen van vergunningen voor groen staal. Het gaat om een overzicht op hoofdlijnen, omdat Tata Steel nog geen aanvragen heeft ingediend en nog niet precies duidelijk is om welke vergunningen het gaat. Het betreft een innovatieve en complexe productiewijze van groen staal. De provincie Noord-Holland, die bevoegd gezag is voor de verlening van vergunningen, bekijkt met Tata Steel de mogelijkheid om 1 gecoördineerde procedure toe te passen voor de verlening van vergunningen voor de productie op basis van waterstof van staal door Tata Steel. Het combineren van de verschillende procedures in 1 procedure levert duidelijkheid op voor omwonenden, Tata Steel, andere betrokken organisaties en de provincie zelf. 

Overschakeling naar waterstof is complex

De ambitie van Tata Steel is om vóór 2030 de eerste van 2 “Direct Reduced Iron” (DRI) installaties te realiseren als vervanging van het huidige hoogovenproces. In een DRI wordt op basis van waterstof in plaats van kolen ijzer gemaakt. De Kooksgasfabriek 2 en 1 van de hoogovens kunnen dan worden gesloten. Na 2030 volgt een tweede DRI en sluiting van andere fabrieken.

De vergunningverlening voor de productie van groen staal is afhankelijk van meerdere randvoorwaarden.

Om de complexe procedure voor de diverse vergunningen te kunnen doorlopen, moet Tata Steel duidelijkheid bieden welke vergunningen zij nodig heeft voor het nieuwe productieproces. Denk hierbij aan vergunningen op het gebied van emissies van stoffen naar lucht en water, omgevingsveiligheid, geur, stikstofdepositie en geluid. De provincie verwacht dat Tata Steel over ongeveer 2 jaar de vergunningaanvragen bij de provincie indient. Waar mogelijk start de provincie al eerder met procedures, bijvoorbeeld de Milieu Effect Rapportage (MER).

Van het Rijk is duidelijkheid nodig over de financiering en beschikbaarheid van infrastructuur voor voldoende elektriciteit en waterstof.

 

Olthof: ‘voortvarend en zorgvuldig’

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Milieu en Gezondheid: “Vermindering van uitstoot van stoffen leidt tot een gezondere en veilige leefomgeving voor omwonenden. Hoe eerder we van kolen kunnen overstappen naar waterstof voor de productie van staal, des te beter. Ik vind het belangrijk dat de provincie bewerkstelligt dat de procedures voor de afgifte van de benodigde vergunningen voortvarend én zorgvuldig worden doorlopen. Maar er is meer nodig om de productie van groen staal mogelijk te maken. Ik roep alle betrokken partijen, zoals Tata Steel, het Rijk en andere organisaties, op om mee te werken aan een zo spoedige mogelijke omschakeling naar waterstof. Bij voorkeur eerder dan 2030.”

Meer informatie over de vergunningverlening voor de productie van groen staal staat in deze brief van gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Noord-Holland (pdf, 6,30 MB).