Subsidie voor test- en demonstratieprojecten

Het Europese subsidieprogramma EFRO Oost zoekt bedrijven in Overijssel en Gelderland die willen bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Vanaf 1 maart 2023 kunnen zij subsidie aanvragen voor demonstratie- en testprojecten.

Vernieuwing (innovatie) is belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. Daarnaast dragen innovaties bij aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Daarom steunt EFRO Oost bedrijven bij innovatieve projecten.

Subsidie vanaf maart 2023

Vanaf 1 maart 2023 stelt EFRO Oost ruim € 11 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling Demonstratieprojecten of Testprojecten. Denk aan activiteiten in proeftuinen die testmogelijkheden aanbieden en living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd in een operationele omgeving. Het doel is om met deze projecten te zorgen dat de producten of diensten versneld op de markt komen.

Subsidiemogelijkheden

Het minimumbedrag aan subsidie per aanvraag is € 350.000, en het maximumbedrag € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten, voor het mkb is dit maximaal 50%. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partners, waarvan minimaal 1 mkb’er. U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 maart 2023. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie voor innovatieprojecten 

In 2023 kunt u ook nog subsidie aanvragen binnen de regeling Innovatieprojecten september 2022. Bij deze projecten gaat het ook om marktgerichte innovatie, maar dan in een vroegere fase van de productontwikkeling.

EFRO Oost

Om de regionale economie te versterken, ontvangen de Europese lidstaten subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Aan de basis van het Programma 2021-2027 staan de Europese doelen voor regionale ontwikkeling. In dit kader maakten provincie Overijssel en provincie Gelderland het EFRO-programma voor Oost-Nederland. Dit is  een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het mkb. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. EFRO Oost stimuleert innovaties op het gebied van voeding, gezondheid, slim gebruik van grondstoffen en digitaliseren van werk- en productieprocessen. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie (andere vorm van energievoorziening).