Slim beleid voor innovaties in transport en logistiek

De topsectoren spelen een rol in de bijzondere innovatie die plaatsvindt binnen publiek-private samenwerkingen. Deze triple helix bestaat uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen die elk hun eigen vraagstukken en belangen hebben, maar elkaar vinden bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Steeds vaker wordt dit model aangevuld met de burger als vierde element in de zogenaamde quadruple helix.

Vaak is in deze samenwerkingen de overheid op een of andere manier financier. Echter, de overheid is ook een echte belanghebbende, op meerdere manieren. Natuurlijk bewaakt de overheid de maatschappelijke uitdagingen. Maar de overheid maakt ook beleid, bepaalt contouren van wat er wel en niet kan, en formuleert specifiek regels. Hiermee vormt de overheid als geen ander het speelveld waarin innovatie zich kan voltrekken.

Deze publicatie gaat over die rol van de overheid bij innovatie. Meer specifiek gaat dit document over de invloed van beleid en wet- en regelgeving op logistieke innovaties. Een recent voorbeeld (mei 2021) omtrent de toelating tot de openbare weg van de Super EcoCombi vrachtwagen laat zien dat de overheid hierbij een belangrijke rol speelt.

De Topsector Logistiek had de behoefte om beter te begrijpen hoe vanuit de academische expertise die de overheid en overheidsbeleid centraal stelt – de bestuurskunde – naar de rol van de overheid als wegbereider voor innovatie gekeken wordt. Voorbij de veelgehoorde kritiek, wordt toegewerkt naar een reëel beeld van wat van de overheid verwacht mag en kan worden. Daarvoor is een conceptueel kader nodig, waarmee naar voorkomende problemen gekeken kan worden.

Prof. Bram Klievink heeft in zijn bijdrage in opdracht van TKI Dinalog een flinke stap gezet in dit debat. Hij wijst op het belang van integraliteit, afstemming en coördinatie tussen beleid en uitvoering als belangrijke richtsnoeren voor het beoordelen van effectief beleid voor logistieke innovatie. Zijn suggestie voor het ontwikkelen van adaptief beleid helpt zowel de overheid als de verschillende belanghebbenden aan de kant van het bedrijfsleven om de discussie op een constructieve manier te vervolgen.