Ruim € 13 miljoen voor innovaties hernieuwbare elektriciteit

Grootschalige inzet van hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit uit duurzame energie) is belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen. De MOOI-regeling Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit (MOOI-SIGOHE) ondersteunt innovaties waarbij meerdere partijen in een keten samenwerken. Vijf brede samenwerkingsverbanden kregen voor een totaalbedrag van ruim € 13 miljoen subsidie om aan oplossingen te werken die hun sector overstijgen.

De belangstelling voor de regeling was groot. De 5 best scorende projecten hebben een subsidiebeschikking gekregen.

Grote belangstelling in de markt
In het voorjaar ontving Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maar liefst 46 projectvoorstellen voor de verplichte vooraanmelding. De MOOI-commissie gaf ongeveer de helft een positief advies. De aanvragers kregen tijd om met dat advies hun voorstellen verder te verbeteren en hun samenwerkingsverbanden te versterken. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie hielpen daarbij, onder meer met matchmaking. Uiteindelijk bleven 11 definitieve projectaanvragen over.

Best scorende projecten
Van de 11 aanvragen hebben de 5 best scorende projecten op uiterlijk 22 december 2021 van RVO een subsidiebeschikking gekregen. De samenwerkingsverbanden richten zich onder meer op bedrijventerreinen. Hoe kunnen bedrijven slim energie uitwisselen door het opzetten van energiehubs? Hoe past elektrisch vervoer binnen deze concepten?

Windpark als zelfstandige elektriciteitscentrale
Andere projecten richten zich op de flexibele productie van waterstof. Produceert een windpark meer elektriciteit dan gevraagd? Dan wordt die extra energie gebruikt voor de productie van waterstof. Het windpark werkt dan eigenlijk als een zelfstandig producerende elektriciteitscentrale. Als deze in het landelijk elektriciteitsnetwerk is geïntegreerd, kan het de elektriciteitsbehoefte volgen. Ook werken samenwerkingsverbanden aan innovatieve batterijsystemen om congestie (onvoldoende ruimte op het energienet om de elektriciteit te vervoeren) te voorkomen.

5 gehonoreerde projecten

De 5 gehonoreerde projecten zijn:

  1. Flexible Offshore Wind Hydrogen Power Plant Module, penvoerder: Shell Global Solutions International B.V.
  2. Local Energy Hubs, penvoerder: Scholt Energy Holding N.V.
  3. Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare ENergie, penvoerder: Alliander N.V.
  4. NetOptimalisatie voor Grootschalige Inpassing Zon- en windstroom Middels Opslag en Software, penvoerder: Enexis Personeel B.V.
  5. SymBatt, penvoerder: Battolyser B.V.

 

MOOI-SIGOHE
De MOOI-regeling Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit (MOOI SIGOHE) stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Het gaat daarbij om elektriciteit uit duurzaam opgewekte energie. De regeling geeft subsidie aan projecten die gericht zijn op ten minste één van de drie schakels uit de keten: transport en distributie, opslag en conversie, en gebruik. Partijen uit de hele keten werken binnen de projecten samen. Zo ontwikkelen ze sector overstijgende systeemoplossingen met een grote kans van slagen.

De MOOI-SIGOHE is onderdeel van de Topsector Energie-regelingen. De regeling wordt door RVO namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd.

MOOI 2022
In 2022 is er een nieuwe openstelling van de reguliere regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Ook hierin is grootschalig opgewekte hernieuwbare elektriciteit een thema. Heeft u ideeën en oplossingen op dit gebied? De vooraanmelding voor de MOOI 2022 is van 1 april tot en met 19 april 2022 geopend.