Mobiliteitsalliantie in brief aan informateur: “Investeer in mobiliteit voor brede welvaart”

Om Nederland klaar te maken voor de mobiliteit van morgen, moet het nieuwe kabinet vervoerstromen beter aan elkaar knopen én spreiden. Bewegingsvrijheid is onmisbaar voor een gezonde samenleving en brede welvaart. Daarvoor pleit de Mobiliteitsalliantie in de formatiebrief aan informateur Mariëtte Hamer voor 3 miljard euro extra per jaar voor mobiliteit.

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, zoals de woningbouw- en klimaatopgave, bevolkingsgroei en inclusiviteit. Want iedereen moeten kunnen meedoen. Investeren in mobiliteit brengt mensen, kennis, kunde en voorzieningen bij elkaar. Daarmee is investeren in mobiliteit van essentieel belang voor deze opgaven. De Mobiliteitsalliantie staat klaar om samen met de informateur, de formerende partijen en maatschappelijke partners het voortouw te nemen en Nederland een internationaal voorbeeld te maken in integraal mobiliteitsbeleid. We werken graag samen met de nieuwe regeringsploeg, de formerende partijen en maatschappelijke partners aan een breed gedragen Mobiliteitsakkoord waarmee we de komende decennia voort kunnen.”

7-puntenplan voor het regeerakkoord

Tegelijkertijd zijn investeringen in de huidige capaciteit en onderhoud van de bestaande infrastructuur nodig. Daarom heeft de Mobiliteitsalliantie 7 aandachtspunten voor mobiliteit gedeeld met de informateur:

  1. Flexibelere werk-, school- en reistijdendoor afspraken te bestendigen met overheden, werkgevers, werknemers en onderwijs.
  2. Een schaalsprong OV en fietsvoor betere verbindingen in grootstedelijk gebied, in de regio’s, tussen landsdelen en naar het buitenland.
  3. Een robuust en duurzaam wegennetdoordat knelpunten worden aangepakt en de uitrol van laadinfrastructuur voor zero emissie, ook voor zware voertuigen, wordt versneld.
  4. De komst en verbetering van multimodale hubsom snel switchen van vervoerwijzen te versimpelen: in en aan de randen van steden, in de regio’s, als schakel tussen landsdelen en tussen Nederland en de wereld.
  5. Verkeersveiligheid als nationale prioriteit om de plannen van de Verkeersveiligheidscoalitie uit te voeren en toe te werken naar 0 verkeersdoden in 2050.
  6. Onomkeerbare stappen naar een eerlijk systeem van betalen naar gebruik, in een vlakke variant met differentiatie op basis van milieukenmerken.
  7. Mobility as a Service(MaaS) bevorderen zodat mensen straks hun reis eenvoudig digitaal kunnen plannen, boeken en betalen en vervoermiddelen combineren.

Uit onderzoek van de Mobiliteitsalliantie blijkt dat er tot 2040 ieder jaar 3 miljard euro extra nodig is voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Dit is een investering in de bereikbaarheid van Nederland. Maar ook in duurzaamheid, veiligheid, economie en participatie.