MKB-Toets bij kabinetsaanpak ‘Regeldruk’ nog onvoldoende ingezet

Koninklijke Metaalunie herkent zich niet in het positieve beeld dat het kabinet schetst in haar Voortgangsreportage over de regeldruk in het mkb. Metaalunie uitte haar zorgen over de kabinetsaanpak van regeldruk in het mkb aan de vooravond van een debat hierover in de Tweede Kamer op 9. “De kabinetsaanpak realiseert nog onvoldoende lastenverlichting voor het mkb-bedrijfsleven”, zegt Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie. Het ministerie van EZK als coördinator/eigenaar van regeldrukaanpak is nog onvoldoende in staat om in samenwerking met andere ministeries een volledig beeld te krijgen van de omvang en aard van (ervaren) regeldruk door het bedrijfsleven. “Het verzamelen van een volledig beeld is essentieel, omdat regeldruk vaak het gevolg is van specifiek beleid van een ministerie.”

Onderzoek MKB-Nederland: regeldruk neemt fors toe
De regeldruk is -zoals uit recent onderzoek van onderzoeks- en consultingsbureau Sira (in opdracht van MKB-Nederland) is gebleken- deze kabinetsperiode weer met een aantal miljard euro per jaar toegenomen voor het gehele bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven en zeker het kleinbedrijf (< 50 medewerkers) is dit een steeds grotere belemmerende factor om te kunnen ondernemen en te groeien. “Regeldruk is ergernis nummer 1 voor mkb-maakondernemers, maar we zien vanuit het ministerie van EZK onvoldoende coördinatie om de problemen echt bij de basis aan te pakken”, aldus Kaanen.

Het kan (en moet) anders!
Metaalunie constateert dat het Ministerie van Financiën van 2002 tot 2010 (toen zij eindverantwoordelijk was) een veel beter resultaat van de regeldrukaanpak boekte. Onderdeel van het succes toen was juist de kwantitatieve aanpak van de regeldruk, in plaats van de kwalitatieve aanpak waar EZK voor heeft gekozen. “Wij hebben er bij de Tweede Kamer dan ook op aangedrongen om (eventueel naast de kwalitatieve aanpak) ook te kiezen voor een kwantitatieve aanpak van de regeldruk,” vindt Kaanen. “We vergeten nu te veel de quickwins te pakken.”

MKB-Toets als startpunt onvoldoende ingezet
Op aandringen van het bedrijfsleven is in het Regeerakkoord een MKB-Toets opgenomen. Metaalunie is groot voorstander van een MKB-Toets voor de start van elke beleids – of regelwijziging. De MKB-Toets ‘dwingt’ beleidsbepalers om nadrukkelijker op de stoel van het mkb (en dan nog met name het kleinbedrijf, zijnde 99 % van alle bedrijven in NL) te gaan zitten. De praktijk laat echter nog te vaak zien dat verschillende ministeries de MKB-Toets meer als een last zien, in plaats van een handig middel om overheidsbeleid (incl. regelgeving) beter te laten aansluiten op het mkb-bedrijfsleven. Hierdoor zou uiteindelijk een beter resultaat geboekt kunnen worden, zowel in het behalen van de politieke doelen als ook het niet belemmeren van de continuïteit en groei van het kleinbedrijf.