Kabinet reserveert 6,8 mrd euro voor versnelling aanpak klimaatproblematiek – Focus op stimulering emissiereductie en infrastructuur

In de Troonrede die gisteren is uitgesproken door onze Koning, is veel aandacht voor de klimaatproblematiek. Het belangrijkste concrete nieuws is dat het Kabinet in de Miljoenennota 6,8 mrd euro heeft opgenomen om de aanpak van de klimaatproblematiek te versnellen. Met als belangrijkste pijlers de verruiming van de subsidiemiddelen voor emissiereductie (SDE++) en het stimuleren van infrastructuur voor waterstof en warmte-uitkoppeling.

Stimulering emissiereductie
Voor de stimulering van CO2-emissiereductie (hernieuwbare energie en industrie) is in de begrotingsplannen van de 6,8 mrd euro aan klimaatmaatregelen 3 mrd euro gereserveerd voor de SDE++, bovenop de reeds gealloceerde 5 mrd euro voor 2022. Het kabinet wil de mogelijkheid creëren om meer CCS te stimuleren door het plafond van 7 Mton CO2 –  de helft van de industrie-opgave van 14,3 Mton uit het Klimaatakkoord – te verhogen met maximaal 2,5 Mton. De dekking voor de 3 mrd euro SDE++ komt overigens uit de Algemene Middelen en niet uit de Opslag Duurzame Energie (ODE) die alle energiegebruikers in Nederland betalen via hun energierekening.

Het kabinet wil vanaf 2023 ‘schotten’ plaatsen tussen groepen van technologieën om te voorkomen dat bepaalde veelbelovende technologieën buiten de boot vallen.

Infrastructuur waterstof en warmte
Het kabinet wil ook de uitrol van een landelijk waterstofnetwerk stimuleren. Het belangrijkste voornemen is om het vollooprisico van het netwerk te financieren vanuit de Rijksbegroting en zo de kritieke startfase van de zogenaamde ‘waterstof backbone’ te kunnen overbruggen. Een reservering van 750 mln euro zorgt er voor dat Gasunie de benodigde voorinvesteringen in de waterstofinfrastructuur kan doen. Deze stap maakt het mogelijk dat Gasunie verder kan met de projectontwikkeling, die erop gericht is om stapsgewijs vanaf 2027 een operationele waterstofinfrastructuur te hebben. Een landelijk netwerk dat vraag naar en aanbod van waterstof binnen en tussen de industriële clusters zal verbinden, met opslaglocaties en met aansluiting op het buitenland. Voor 85 procent van dat transportnetwerk zullen bestaande aardgasleidingen worden hergebruikt.

Het demissionaire kabinet maakt ook geld vrij voor de ontwikkeling van het warmtetransportnetwerk Zuid-Holland. Het gebruik van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied is een belangrijke kans om het warmtegebruik in de regio te verduurzamen. De reservering brengt aanleg van dit netwerk dichterbij. De ontwikkelaars van het warmtenet, waaronder Gasunie, hopen later dit jaar verdere besluiten te kunnen nemen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij appreciëren de extra impuls die het kabinet wil geven aan het nemen van maatregelen die gericht zijn op emissiereductie en de daarvoor benodigde infrastructuur. De focus op de ontwikkeling van netwerken voor waterstof en warmte-uitkoppeling is zeer terecht. En er zou meer ruimte mogen zijn voor de uitbreiding van elektriciteitsnetwerken om nieuwe aansluitingen en verzwaringen van bestaande aansluitingen voor industrie en datacentra, als ook het matchen van de veranderende vraag- en aanbodverhoudingen en daarmee behoefte aan systeemflexibiliteit. Gelet op het grote belang en de urgentie van toenemende filevorming op de netten gaan wij hierover graag in gesprek met de minister, de politiek en stakeholders.”