Investeringen in infrastructuur zijn noodzakelijk voor groei en herstel van economie

Om toekomstige knelpunten in de infrastructuur te voorkomen en de groei te faciliteren is het van belang dat hiervoor investeringen gedaan worden. Dit blijkt uit de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021), die woensdag door de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer gestuurd is. Dit beeld sluit aan bij het eerdere pleidooi van de 18 partijen van de Logistieke Alliantie (LA), dat stelde dat er naast het slimmer benutten van infrastructuur ook daadwerkelijk extra investeringen nodig zijn. Voor de handel, economie en maatschappij is dit van groot belang. Anders staan we straks vaker in de file, is de capaciteit op het spoor onvoldoende en heeft de binnenvaart hinder van ontoereikende sluizen.

In de doorgerekende scenario’s concludeert IMA-2021 dat het goederenvervoer in tonnages bij alle modaliteiten zal groeien: over de weg met 5 procent tot 27 procent, per spoor met 32 procent tot 55 procent en via de binnenvaart met 6 procent tot 20 procent in 2040. Kijkend naar de toekomst vindt de LA het van belang dat overheid en bedrijfsleven vanuit gezamenlijkheid komen tot een aanbod voor Nederland om de voorziene economische groei te kunnen faciliteren. Hiermee kan de welvaart in Nederland behouden worden en kunnen klimaatdoelstellingen gerealiseerd worden.

Toekomstige knelpunten
Dankzij deze verwachte groei ontstaan op verschillende plaatsen nieuwe knelpunten. Denk hierbij aan belemmeringen van de bevaarbaarheid op vaarwegen bij diverse sluizen en bruggen. Ook bodemerosie en klimaatverandering (onder andere droogte en zeespiegelstijging) hebben hun effect op de bevaarbaarheid.

Op het spoor worden niet op alle trajecten voldoende goederenpaden geboden om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld op de route vanuit Rotterdam naar de grens voorbij Oldenzaal, maar ook voor de aan- en afvoer richting de Amsterdamse haven.

Aandacht voor onderhoud en beter benutten
De LA vraagt voor de korte termijn specifieke aandacht voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Op dit moment is vaak sprake van achterstallig onderhoud en zijn bruggen en viaducten aan het einde van hun levensduur. Om de goede concurrentiepositie van Nederland de komende jaren te behouden, is het van belang dat een programmatische aanpak ontwikkeld wordt om deze achterstanden weg te werken. Daarnaast spannen partijen van de LA zich in om het aandeel van andere modaliteiten ten opzichte van het wegvervoer toe te laten nemen, zodat er sprake is van een betere benutting van de capaciteit van de netwerken en verduurzaming van het goederenvervoer.

Alleen samen werkt!
Tot slot spreekt de LA haar waardering uit voor het traject dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de afgelopen maanden doorlopen heeft om ook input vanuit de markt mee te nemen. Zij roept ertoe op dat de partijen van de LA ook (wederom) bij de uitwerking van de IMA-2021 betrokken worden. Dit vooral ook aangezien de IMA uitgaat van staand beleid, terwijl het noodzakelijk is ook inzichten in toekomstige (inter)nationale en Europese ontwikkelingen mee te nemen.