Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

Voor wie?

TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% bedragen van de omzet bedragen (intensiteitstoets). Stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook een aanvraag doen.

Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:


Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. 


Uw onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister;


Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).

Aanvullende subsidievoorwaarden


Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier.


Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan gaat dit van uw verbruik af. Dit noemen we de standaard jaarinvoeding (SJI).

Hoe berekenen of u aan de energie-intensiteitseis voldoet?

Dit gaat als volgt:


RVO krijgt een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder, het standaard jaarverbruik (SJV) in m3en de standaard jaarafname (SJA) in KwH.


RVO rekent met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs van het 4e kwartaal van 2022. Deze modelprijs wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld.


U voldoet aan de toets (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten.

Is uw boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar 2022? Later wordt bekend welke omzetgegevens u kunt gebruiken voor het berekenen van de intensiteitstoets.

Verbruik

RVO stelt uw energieverbruik vast aan de hand van het standaard jaarverbruik (SJV) in m3 en de standaard jaarafname in kWh (SJA). De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Het SJV en de SJA zijn een schatting van uw energieverbruik in de komende 12 maanden. Deze schatting is onder meer gebaseerd op uw verbruik in het verleden, over een langere periode. Deze cijfers krijgen wij van uw netbeheerder.

Modelprijs 2022

RVO baseert uw energiekosten op de gemiddelde energietarieven voor gas en elektra voor consumenten van het 4e kwartaal van 2022. Dit noemen we de modelprijs voor het jaar 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de modelprijs en heeft de voorlopige modelprijs op 10 januari bekendgemaakt.

De (voorlopige) modelprijs voor gas is € 2,414 per m3 en voor elektriciteit € 0,589 per kWh. Het CBS maakt de modelprijzen in februari definitief. De definitieve bedragen kunnen afwijken van de voorlopige.

Omzet

RVO bepaalt de omzet aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit uw aangiften omzetbelasting. Voor de meeste bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst deze gegevens aan ons door.

Let op

“We kunnen ons voorstellen dat de berekening van het energie-intensiteitspercentage vragen bij u oproept. U beschikt immers zelf niet over het standaard jaarverbruik van uw energiemeters. Voor de meeste ondernemers zal echter het standaard jaarverbruik en de standaard jaarafname ongeveer overeenkomen met het werkelijke gebruik van de afgelopen jaren. Ook de modelprijzen 2022 waarmee we rekenen, zijn nog niet definitief. De voorlopige modelprijs 2022 voor gas is € 2,414 per m3 en voor elektriciteit € 0,589 per kWh. Half februari worden de modelprijzen definitief, deze kunnen dus nog wijzigen. Met de definitieve modelprijzen en uw omzet van 2022 kunt u uw eigen energie-intensiteit al wel enigszins inschatten. Wij bereken uw energie-intensiteit en uw voorschot met de definitieve modelprijzen van 2022. Uw definitieve subsidie wordt later berekend en vastgesteld met de modelprijzen van 2023. Deze bepaalt het CBS begin 2024.”

Subsidiebasis


Voor TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en KwH elektriciteit*.


U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (per groep verbonden ondernemingen).


Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, kijken we naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.


U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs.


Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. Dit bedrag is exclusief btw.

*”Wij rekenen met een maximale prijs. Voor gas is dit € 2,00, bestaande uit € 3,19 (maximale bedrag) – € 1,19 (minimale bedrag) per m3. Voor elektriciteit is dit € 0,60, bestaande uit € 0,95 (maximale bedrag) – € 0,35 (minimale bedrag) per kWh. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximale bedragen. Dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en 50% van € 0,60 = € 0,30.”


Betaalt u meer dan € 3,19 per m3 gas? U ontvangt nooit meer dan € 2,00 per m3. Betaalt u minder dan € 3,19 per m3 gas? Dan rekenen wij met het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt.


Betaalt u meer dan € 0,95 aan elektriciteit? U ontvangt nooit meer dan € 0,60 per KwH. Betaalt u minder dan € 0,95 per KwH? Dan rekenen wij met het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

“Om uw TEK-subsidie te berekenen, maken we gebruiken van de modelprijs voor gas en elektriciteit. Omdat de prijs van energie niet vaststaat, betekent dit dat we vooraf niet met zekerheid kunnen bepalen hoeveel subsidie u krijgt.”

 Aanvragen

TEK opent naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. Zodra TEK opent, vraagt u met terugwerkende kracht aan over de periode november 2022 tot en met december 2023. U dient 1 aanvraag in voor deze hele periode. 

Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.