Circulaire Plastics

Circulaire Plastics Programma krijgt flinke boost dankzij goedkeuring

Donderdag 14 april ontving de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) het positieve bericht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat het onderzoeksprogramma Circulair Plastics als onderdeel van programma Duurzame MaterialenNL een voorwaardelijke bijdrage ontvangt van 220 miljoen vanuit het nationaal Groeifonds. Dankzij dit budget kunnen de NRK en haar lidbedrijven volop aan de slag met verdere verduurzaaming. Rubber en kunststof zijn immers waardevolle materialen voor onze maatschappij en ons ecosysteem en kunnen bijdragen aan het halen van klimaatdoelstellingen. De NRK is erg trots op wat de commissie van het Groeifonds onder leiding van Jeroen Dijsselbloem schrijft in haar adviesrapport: “Circulaire plastics springen in positieve zin uit dit voorstel. Het draagt niet alleen bij aan een cruciale opgave om naar een circulaire economie te komen, ook zijn experts het erover eens dat recycling een opgave is die lokaal plaatst dient te vinden in verband met de hoge transportkosten.”

Sinds vorig jaar werkt de NRK mee aan het programma Duurzame MaterialenNL. Dit programma is in oktober 2021 ingediend tijdens de tweede uitvraag van het Nationaal Groeifonds naar projecten ter versterking van de economische groei op de lange termijn.
In het programma Duurzame MaterialenNL staan de volgende thema’s centraal: Energiematerialen, Constructieve materialen en Circulaire Plastics. Als partner van het Nationaal Platform Plastic Recycling (NPPR), heeft de NRK hard meegewerkt dit succes te behalen.

De goedkeuring zorgt ervoor dat het Circulaire Plastics en Rubber Programma (CPRP) van de NRK een flinke boost krijgt. NRK werkt daartoe nauw samen met DPI in Eindhoven, het Polymer Science Park in Zwolle, lectoraat Duurzame Kunststoffen van hogeschool Stenden in Leeuwarden en lectoraat recycling van hogeschool Windesheim in Zwolle.

Zes kernthema’s

De NRK is positief over het voorwaardelijke toegekende budget van 220 miljoen door het ministerie. Door deze bijdrage kan de sector verder werken aan verduurzaming in de komende jaren. Helaas is het door het niet geheel goedkeuren van het plan, in mindere mate mogelijk om aan alle zes kernthema’s, mede bepaald door de NRK-lidbedrijven, budget te kunnen besteden. Toch blijven de NRK en de sector volop inzetten op het verder verduurzamen. De NRK blijft aandacht geven aan de volgende zes kernthema’s:

  1. Ontwikkelen LCA gebaseerde tool (fabrikanten stellen ECO-profiel product met recyclaat op);
  2. Certificering van de inzet van recyclaat;
  3. Vraag gestuurde standaarden recyclaat (brengt vraag en aanbod recyclaat bij elkaar);
  4. Onderzoek naar groene additieven voor plastic en rubber;
  5. Voorkomen zwerfafval;
  6. Onderzoek hoe bij consumenten de waardering voor recyclaat producten wordt verhoogd.

Naast deze kernthema’s zijn er ook thema’s die specifiek voor bepaalde branches zoals kunststofverpakkingen of rubber relevant zijn. Ook hier gaan de NRK en haar branches mee aan de slag. Bovendien zijn er drie showcases erg belangrijk voor recyclers en fabrikanten van de NRK: allereerst wordt rond devulkanisatie van rubber het elastomeren testcentrum ontwikkeld, ten tweede het uitbouwen van de Polystyrene Loop voor de fysische recycling van polystyreen en tot slot ontwikkelt Cure Technology technologie voor het recyclen van polyesters. 

Voor de productie van biobased kunststoffen (Agro-Biobased-Chemie) heeft het Nationaal Groeifonds ook een programma goedgekeurd. NRK en bedrijven nemen in dit programma met name deel aan het valoriseren van de kennis en kunststoffen in nieuwe producten die in Nederland worden geproduceerd.

Over Duurzame MaterialenNL

Het programma Duurzame MaterialenNL maakt Nederland koploper in de materialentransitie door knelpunten in de opschaling van laboratoriumschaal naar productie op te lossen. In het programma Duurzame MaterialenNL staan drie thema’s centraal: Energiematerialen, Constructieve materialen en Circulaire Plastics. In totaal is met het programma Duurzame MaterialenNL ruim 1,3 miljard euro aan subsidie aangevraagd. Hiervan draagt het Rijk de helft bij (zo’n 668 miljoen euro), de andere helft komt vanuit het bedrijfsleven in de vorm van financiële investeringen of mensuren.

Doel Circulaire Plastics 

Binnen het onderzoeksprogramma Circulaire Plastics zijn er ‘demonstrators’ ontwikkeld voor nieuwe materiaaltechnologieën die laten zien hoe duurzame materialeninnovaties van het lab naar de praktijk kunnen worden gebracht en hoe daarbij materiaalketens duurzaam en circulair worden gesloten. Om dat te bereiken worden knelpunten in het innovatieproces structureel opgelost door de ontwikkeling van blijvend open infrastructuren, die een voortdurende stroom duurzame materialeninnovaties ontwikkelen. Deze worden vervolgens door private partners naar de markt gebracht. Met dit nieuwe ecosysteem wordt de basis gecreëerd voor een bredere ontwikkeling van duurzame materialen en producten in onze maatschappij, en wordt de transitie naar een circulaire economie versneld. De valorisatie van de kennis en nieuwe producten wordt zo veel mogelijk in Nederland geconcentreerd doordat wetenschap, kennisinstellingen, chemische bedrijven, recyclers en fabrikanten van rubber- en kunststof producten nauw samenwerken.

Vervolgstappen Circulaire Plastics

De komende tijd blijft de NRK volop aan de slag met het NRK Circulaire Plastics Programma. Zo zal de NRK bedrijven oproepen om toe te werken naar concrete plannen en innovaties om het budget vanuit het Groeifonds aan te besteden. Binnen het Duurzame MaterialenNL zijn wetenschap en chemie volop vertegenwoordigd. Samen met DPI wordt op 18 mei een eerste bijeenkomst georganiseerd in Eindhoven. Als belangenbehartiger van de rubber- en kunststofmaakindustrie wil de NRK zorgen dat valorisatie van korrel tot en met het eindproduct plaatsvindt in Nederland. Daarom stelt de NRK voor dat in de aansturing van het programma Circulaire Plastics een zogenaamde commissaris verantwoordelijk wordt om die valorisatie tot en met eindproduct in Nederland te waarborgen.