Belangrijke ontwikkeling typegoedkeuring Mobiele Machines

Afgelopen zomer heeft BMWT de voorwaarden uitgelegd die gelden voor typegoedkeuring voor mobiele machines, omdat nagenoeg geen BMWT-organisatie aan de voorwaarden kon voldoen. RDW heeft daarom de voorwaarden en kosten aanzienlijk aangepast. BMWT schat in dat nu voor meer bedrijven de typegoedkeuring een serieus alternatief is. Wel zal een deel van de organisaties hier geen gebruik van willen maken. Individuele keuring is dan een net zo goede oplossing.

Aanpassing wetgeving
De noodzakelijk aanpassingen in de wet zijn naar verwachting op zijn vroegst oktober 2022 gereed. Dit is een belangrijke voorwaarde om typegoedkeuring te kunnen gebruiken. In de periode van januari tot oktober zal daarom een overgangssituatie van toepassing zijn. Versimpeld gezegd: tot oktober worden allemaal voorbereidingen getroffen, die dan geformaliseerd worden vanaf oktober. Zodra een individuele aanvrager het voorbereidende proces doorlopen heeft, kan deze daar direct gebruik van maken.

Geldigheid aanbod
De tegemoetkoming in de kosten en de tijdelijke versnelde inschrijving geldt voor alle organisaties, die de optie voor typegoedkeuring serieus onderzoeken en aanvangen. Er geldt geen verplichting om het traject af te ronden. Aan het niet afronden van het aanvraagtraject zitten geen consequenties. Wel roept BMWT op alleen mee te doen met serieuze intenties. Zo kan BMWT schaarse RDW capaciteit alloceren voor degene die er ook echt gebruik van maken.

Tegemoetkoming in de kosten typegoedkeuring aanvraag
De directie van RDW heeft aangegeven dat “RDW draagt de RDW-kosten in de periode tot oktober 2022.”

Afhankelijk van het aantal typen voertuigen en productielocaties kan dit een hele forse eenmalige besparing zijn.
De aanvrager betaalt zelf de eigen interne uren, eventuele advieskosten en de kosten rondom het ter beschikking stellen van voertuigen voor testen, etc..

Ook alle huidige kosten voor bijvoorbeeld erkenningen blijven normaal gefactureerd worden door RDW.

Als de aanvrager dus voor oktober alle aanvragen afgerond heeft bij RDW, kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard. Vanaf oktober worden dan alleen de reguliere kosten rondom instandhouding doorbelast. Aanvullende typegoedkeuringen of wijzingen worden tegen normale kosten doorbelast. Zie de RDW-presentatie op de BMWT-website (1e document rechts op de pagina) , voor meer detailinformatie.

Tijdelijke regeling versnelde inschrijving
Een voertuig met typegoedkeuring gaat niet naar een keuringsstation voor een individuele keuring. Zo’n voertuig die wordt ingeschreven via de ‘erkenning Versnelde Inschrijving’ is een puur administratieve handeling.

De fabrikanten/importeurs die een typegoedkeuring aanvragen, kunnen vanaf 3 januari, vooruitlopende op de uiteindelijke typegoedkeuring, al gebruik maken van tijdelijke versnelde inschrijving (geheel 2022).

Het tarief voor versnelde inschrijving is een ruime 50 euro versus 230 euro voor een individuele keuring. Dit is qua RDW leges een besparing van 180 euro per voertuig. Wel dient er rekening te worden gehouden met manuren voor de administratieve aanmelding (VI).

Zie de RDW-presentatie op de BMWT-website (2e document rechts op de pagina),  voor meer detailinformatie.

Versoepeling van de voorwaarden typekeuring
RDW heeft aangegeven, maar niet concreet gemaakt, dat de voorwaarden voor typegoedkeuring versoepeld zijn. In de basis zijn fabrikanten en importeurs de doelgroep, dealerbedrijven niet. Dealerbedrijven hebben er uiteindelijk wel baat bij, via de versnelde inschrijving.

Oproep
Gezien de aangepaste voorwaarden/condities de oproep om de keuze voor typegoedkeuring te heroverwegen. Voorlopers worden financieel beloond, gezien de uitwerking van de bovengenoemde maatregelen.

  • Aanmelden voor de tijdelijke voorziening gaat per email: versneld@RDW.nl.
  • Tot  3 januari a.s. kan via de aanmelding voor de tijdelijke voorziening ook meteen aangemeld worden voor de typegoedkeuring. Daarna gaat het aanmelden voor typegoedkeuring via de volgend link.

BWMT stelt het delen van ervaringen in de traject zeer op prijs. Mocht het
nodig zijn, dan stuurt BWMT waar mogelijk bij.

Geen conversie of ingroeiperiode
Met de presentatie van de maatregelen zoals boven genoemd gemeld, komt er geen verlenging van de conversie of ingroeiperiode.